Slanjem  formulara  za  prijavu  za  učešće  na Projektu  “Zasadi  drvo” na  e-mail  adresu: [email protected] dajete  saglasnost Adria  Media  Group  doo  Beograd,  Vlajkovićeva  8,  MB:  17572423, PIB: 103548123, čiji je zakonski zastupnik direktor Jadranka Radonjić (u daljem tekstu: AMG)  da  prikuplja,  obrađuje  i  čuva  Vaše  podatke  koje  budete  naveli  u  prijavi  i  to:  Ime  i  Prezime,  kontakt  telefon (mobilni) i e-mail adresu. Dakle, pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je Vaša dobrovoljna, pismena saglasnost koju dajete slanjem formulara za prijavu za učešće u Projektu “Zasadi  drvo”. 

Navedeni podaci obrađuju se u svrhu obaveštavanja prijavljenih učesnika Projekta “Zasadi drvo” o svim  relevantnim  informacijama  vezanim za  akciju  sadnje,  odnosno  u  svrhe  komunikacije  AMG-a  sa  učesnicima Projekta “Zasadi  drvo”.  Davanjem  ove  saglasnosti,  pristajete  i  da  se  navedeni  prikupljeni  podaci koriste i  u  svrhu  pozivanja lica  na koje  se  podaci  odnose na  druge  slične  društveno  odgovorne  akcije u organizaciji AMG-a i njenih povezanih lica. 

Obradu  vaših  ličnih  podataka  vršiće  zaposleni  i  druga  lica  koja  za  potrebe  AMG-a  rade  na  organizaciji  Projekta “Zasadi drvo” u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti.  

Obaveštavamo  Vas  i  da  imate  pravo  da  svoju  saglasnost  o  obradi  ličnih  podataka  delimično  ili  u  potpunosti  opozovete. Opoziv saglasnosti mora  biti  u  pisanoj  formi,  uz  nesumnjivu  potvrdu  identiteta  lica na koje se podaci odnose.  

Lice koje je opozvalo svoj pristanak za obradu njegovih ličnih podataka, ima obavezu da AMG-u naknadi  opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.  U  slučaju  sumnje na nedozvoljenu obradu podataka od strane AMG-a ili drugih lica koji obradu vrše u  ime  i  za  račun  AMG-a,  lice  na  koje  se  podaci  odnose  ima  pravo  da  podnese  prijavu  AMG-u,  pisanim  putem na adresu sedišta.  

U slučaju nedozvoljene obrade imate pravo da od AMG-a zahtevate brisanje prikupljenih podataka. AMG  primenjuje  neophodne  kadrovske,  organizacione  i  tehničke mere,  koje  su  primerene  postojećim  rizicima,  u  skladu  sa  industrijskim  standardima  zaštite  ličnih  podataka,  u  cilju  zaštite  podataka  od  gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.  Sva lica koja su uključena u obradu podataka upoznata su sa obavezom čuvanja tajnosti podataka. AMG  garantuje  fizičkim  licima  čije  podatke  obrađuje  i  sva  druga  prava  predviđena  Zakonom o  zaštiti  podataka o ličnosti čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti. 

SAGLASNOST 

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim  dajem saglasnost da Društvo može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i  važećim zakonima i propisima.